ไร่ปลูกฝัน

ไร่ปลูกฝัน : ไร่ปลูกฝันตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่ 10 ไร่ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย แปรรูป ผักผลไม้ปลอดสารพิษ กล้าผักสวนครัว ไม้กระถาง โดยนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและการดำเนินกิจการของทางฟาร์มโดยการแบ่งโซนพื้นที่กสิกรรมออกเป็น 4

Read more

วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แแกนิค

ความเป็นมาของกลุ่ม ในอดีตที่ผ่านมาชุมชนแม่ทาเล็งเห็นว่าการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของชุมชน เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน และเริ่มมีการใช้สารเคมี สังคมเริ่มมีความเอาเปรียบกันพ่อค้าคนกลางหาผลประโยชน์จากชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น พ.ศ.2529 มีการรวมกลุ่มจัดตั้งธนาคารข้าว และเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่ม ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ อีกทั้งทางกลุ่มได้มีการวิเคราะห์ตนเอง พบปัญหาต่างๆ ตระหนักถึงโทษของการทำการเกษตรแบบสารเคมี และได้เห็นถึงความสำคัญของการทำเกษตรแบบอินทรีย์ พร้อมหาเทคนิควิธีการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ที่ยั่งยืน จึงเกิดเป็นองค์ความรู้ในการทำการเกษตรยั่งยืนในปัจจุบัน ภายหลังกลุ่มได้ยุติลงการดำเนินงานลง แต่มีผู้นำบางกลุ่มยังเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่ม จึงร่วมกันจัดตั้ง

Read more

ศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรธรรมชาติแม่ออน

นายอินสอน   สุริยงค์ วิสัยทัศน์ : พัฒนาคน พัฒนาอาชีพ พัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนกินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวและชื่นชม  วัฒนธรรม ศิลปกรรม ขนบประเพณีของท้องถิ่น ทะนุบำรุงสิ่งแวดล้อม งดใช้สารเคมี ทุกคนสุขภาพดี ประเทศนี้อยู่รอด เกียรติคุณที่ได้รับ – พ.ศ.

Read more