เกษตรแม่ออน ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสงกรานต์ ราชธานี ปลัดอาวุธโส อำเภอแแม่ออน พร้อมด้วย นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน และ นางสาวอริศรา มหาวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับ

Read more

เกษตรแม่ออน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามดำเนินงานกองทุนพัฒานบทบาทสตรีอำเภอแม่ออน

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามดำเนินงานกองทุนพัฒานบทบาทสตรีอำเภอแม่ออน โดยมีนายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Read more

เกษตรแม่ออน ร่วมชี้แนวเขตที่ดิน

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน  เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง และ นายกอบต.บ้านสหกรณ์ และคณะผู้บริหารฯ อบต.บ้านสหกรณ์ ในนามหน่วยงานหรือบุคคลที่ถือครองที่ดินใกล้เคียง ร่วมชี้แนวขอบเขตที่ดิน ศูนย์แปรรูปอาหารกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร(สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน

Read more

เกษตรแม่ออนรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน มอบหมายให้ นางสาวณัฐกาล ฉันทะกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชี้แจงหลักเกณฑ์ รับขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ม.5 ตำบลแม่ทา

Read more

เกษตรแม่ออน ร่วมประชุมรับรองข้อมูล จปฐ. ประจำปี2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอแม่ออน ร่วมประชุมรับรองข้อมูล จปฐ. ประจำปี2565 โดยมีนายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน

Read more

เกษตรแม่ออน ร่วมกิจกรรม Workshop Introduction to Coffee Basic Sensory & Cupping และการเชื่อมโยงห่วงโซ่กาแฟ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อมุ่งสู่การผลิตกาแฟคุณภาพมาตรฐานสากล

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน ร่วมกิจกรรม Workshop Introduction to Coffee Basic Sensory & Cupping และการเชื่อมโยงห่วงโซ่กาแฟ

Read more

เกษตรแม่ออน รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัชเกษตรอำเภอแม่ออน มอบหมายให้ นางสาวณัฐกาล ฉันทะกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชี้แจงหลักเกณฑ์ รับขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ม.7 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน

Read more

เกษตรแม่ออน ร่วมงานเปิดป้าย

วันที่  18 ส.ค. 2565  เวลา 09.00 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน เข้าร่วมงาน เปิดป้ายศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อความปลอดภัยของชุมชนระดับอำเภอ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่ออน โดยมี  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการอำเภอแม่ออน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Read more

เกษตรแม่ออน รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน มอบหมายให้ นางสาวณัฐกาล ฉันทะกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชี้แจงหลักเกณฑ์ รับขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ม.4 ตำบลแม่ทา

Read more

เกษตรแม่ออน ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน มอบหมายให้ นางสาวธิดารัตน์ ไชยมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ทางระบบออนไลน์ หลักสูตร “รู้ดิน รู้ปุ๋ย

Read more