โรคขอบใบแห้ง

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกช้าว ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรคขอบใบแห้ง เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และตกหนักบางพื้นที่ประกอบกับสภาพอากาศมีความชื้นสูง เป็นสภาวะที่เหมาะต่อการระบาดของโรค เพื่อป้องกันความรุนแรงของการระบาด และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้าวน ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้น และสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ใกล้บ้าน

Read more

โรคใบไหม้ข้าว

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรคไหม้ข้าว เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ ประกอบกับตอนกลางคืนมีความชื้นสูง กลางวันอากาศร้อน เป็นสภาวะที่เหมาะต่อการระบาดของโรคเพื่อป้องกันความรุนแรงของการระบาด และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้าว ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้น และสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ใกล้บ้าน

Read more

ศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรธรรมชาติแม่ออน

นายอินสอน   สุริยงค์ วิสัยทัศน์ : พัฒนาคน พัฒนาอาชีพ พัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนกินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวและชื่นชม  วัฒนธรรม ศิลปกรรม ขนบประเพณีของท้องถิ่น ทะนุบำรุงสิ่งแวดล้อม งดใช้สารเคมี ทุกคนสุขภาพดี ประเทศนี้อยู่รอด เกียรติคุณที่ได้รับ – พ.ศ.

Read more

เกษตรแม่ออน ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสงกรานต์ ราชธานี ปลัดอาวุธโส อำเภอแแม่ออน พร้อมด้วย นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน และ นางสาวอริศรา มหาวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับ

Read more

เกษตรแม่ออน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามดำเนินงานกองทุนพัฒานบทบาทสตรีอำเภอแม่ออน

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามดำเนินงานกองทุนพัฒานบทบาทสตรีอำเภอแม่ออน โดยมีนายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Read more

เกษตรแม่ออน ร่วมชี้แนวเขตที่ดิน

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน  เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง และ นายกอบต.บ้านสหกรณ์ และคณะผู้บริหารฯ อบต.บ้านสหกรณ์ ในนามหน่วยงานหรือบุคคลที่ถือครองที่ดินใกล้เคียง ร่วมชี้แนวขอบเขตที่ดิน ศูนย์แปรรูปอาหารกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร(สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน

Read more

เกษตรแม่ออนรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน มอบหมายให้ นางสาวณัฐกาล ฉันทะกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชี้แจงหลักเกณฑ์ รับขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ม.5 ตำบลแม่ทา

Read more

เกษตรแม่ออน ร่วมประชุมรับรองข้อมูล จปฐ. ประจำปี2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอแม่ออน ร่วมประชุมรับรองข้อมูล จปฐ. ประจำปี2565 โดยมีนายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน

Read more

เกษตรแม่ออน ร่วมกิจกรรม Workshop Introduction to Coffee Basic Sensory & Cupping และการเชื่อมโยงห่วงโซ่กาแฟ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อมุ่งสู่การผลิตกาแฟคุณภาพมาตรฐานสากล

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน ร่วมกิจกรรม Workshop Introduction to Coffee Basic Sensory & Cupping และการเชื่อมโยงห่วงโซ่กาแฟ

Read more

เกษตรแม่ออน รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัชเกษตรอำเภอแม่ออน มอบหมายให้ นางสาวณัฐกาล ฉันทะกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชี้แจงหลักเกณฑ์ รับขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ม.7 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน

Read more