ไร่ปลูกฝัน

ไร่ปลูกฝัน : ไร่ปลูกฝันตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่ 10 ไร่ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย แปรรูป ผักผลไม้ปลอดสารพิษ กล้าผักสวนครัว ไม้กระถาง โดยนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและการดำเนินกิจการของทางฟาร์มโดยการแบ่งโซนพื้นที่กสิกรรมออกเป็น 4

Read more

ลำไยอินทรีย์ ของดีที่แม่ทา

ลำไยอินทรีย์ ของดีที่แม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดจำหน่ายโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค เป็นลำไยคุณภาพ 1 ปีมีครั้งเดียว!!! ที่ปลูกในพื้นที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์มานานกว่า 20 ปี ไม่มีการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต และเก็บสดใหม่ทุกรอบการจัดส่ง 5 กิโลกรัม 300 บาท (รวมส่งทั่วประเทศไทย) :

Read more

วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แแกนิค

ความเป็นมาของกลุ่ม ในอดีตที่ผ่านมาชุมชนแม่ทาเล็งเห็นว่าการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของชุมชน เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน และเริ่มมีการใช้สารเคมี สังคมเริ่มมีความเอาเปรียบกันพ่อค้าคนกลางหาผลประโยชน์จากชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น พ.ศ.2529 มีการรวมกลุ่มจัดตั้งธนาคารข้าว และเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่ม ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ อีกทั้งทางกลุ่มได้มีการวิเคราะห์ตนเอง พบปัญหาต่างๆ ตระหนักถึงโทษของการทำการเกษตรแบบสารเคมี และได้เห็นถึงความสำคัญของการทำเกษตรแบบอินทรีย์ พร้อมหาเทคนิควิธีการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ที่ยั่งยืน จึงเกิดเป็นองค์ความรู้ในการทำการเกษตรยั่งยืนในปัจจุบัน ภายหลังกลุ่มได้ยุติลงการดำเนินงานลง แต่มีผู้นำบางกลุ่มยังเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่ม จึงร่วมกันจัดตั้ง

Read more

เพลี้ยไฟ

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกช้าว ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือเพลี้ยไฟ เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และตกหนักบางพื้นที่ ประกอบกับสภาพอากาศมีความชื้นสูง เป็นสภาวะที่เหมาะต่อการระบาดของโรค เพื่อป้องกันความรุนแรงของการระบาดและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้าวดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้น และสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ใกล้บ้าน

Read more

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกช้าว ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และตกหนักบางพื้นที่ ประกอบกับสภาพอากาศมีความชื้นสูง เป็นสภาวะที่เหมาะต่อการระบาดของโรค เพื่อป้องกันความรุนแรงของการระบาด และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้าวน ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้น และสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ใกล้บ้าน

Read more