ไร่ปลูกฝัน

ไร่ปลูกฝัน : ไร่ปลูกฝันตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่ 10 ไร่ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย แปรรูป ผักผลไม้ปลอดสารพิษ กล้าผักสวนครัว ไม้กระถาง โดยนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและการดำเนินกิจการของทางฟาร์มโดยการแบ่งโซนพื้นที่กสิกรรมออกเป็น 4 โซนดังนี้ คือ

1 พื้นที่ผลิตนาข้าวปลอดสารเพื่อบริโภคในครัวเรือนจำนวน 3 ไร่

         2.พื้นที่ผลิตผักปลอดสารเพื่อการค้าและบริโภค จำนวน 5 ไร่

         3.พื้นที่เก็บน้ำทางการเกษตร เลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 ไร่

         4.พื้นอาคารอเนกประสงค์ ผลิตกล้า เลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 ไร่

ทางฟาร์มยังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการฟาร์ม เช่น ระบบน้ำแบบสปริงเกอร์และน้ำหยด การตรวจวัดคุณภาพดินและสารอาหารในดินด้วยชุดตรวจดิน และกำลังเริ่มว่างระบบการผลิตพืชในระบบไร้ดินและติดตั้งระบบจ่ายน้ำอัจฉริยะความคุมผ่านสมาร์ทโพน

เพื่อดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดและการขาย ทางฟาร์มนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเข้ามาช่วยในการว่างแผนและการส่งเสริมการตลาดและการขายสินค้า เช่น  การใช้ช่องทางออนไลน์ (Social media)ในการทำกิจกรรมทางการตลาดและการขาย การจัดโปรโมชั่น และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของฟาร์มผ่านทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค อินตราแกรม

         นอกจากนี้ทางไร่ปลูกฝันได้นำองค์ความรู้ทางวิชาการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกษตรเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการการผลิต เช่น การตรวจวัดคุณภาพดินผ่านชุดอุปกรณ์ตรวจดิน เพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักของพืช N P K ตรวจวัดค่าความเป็นกรด – ด่าง (PH) และค่าการนำไฟฟ้า (EC) ของดินเพื่อช่วยในการจัดการดินตามหลักการบำรุงดินในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต รวมถึงการผลิตและการจัดการคุณภาพผลผลิตต่างๆ ที่เป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในแปลง การผลิตเชื้อราตามหลักวิชาการ โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านอ.ดร.สุพจน์  บุญแรง อ.ประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านโครงการวิจัยมาเป็นที่ปรึกษาในการผลิต เป็นต้น

         เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจทางฟาร์มนำหลักการบริหารธุรกิจและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจเข้ามาช่วยในการว่างแผนและกำหนดกลยุทธ์ต่างๆของกิจการ เช่น การจัดทำแผนธุรกิจตามแบบBMCเพื่อใช้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านเครื่องมือทางการตลาดได้แก่ SWOT, 4PS, 4C, STP เป็นต้น การบริหารจัดการบันชีผ่านระบบแอพพิเคชั่นSmartmeและFlowAccount ในการจัดบันทึกการเงินและบันชี

          ปัจจุบันไร่ปลูกฝัน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็น Smart Farm ต้นแบบด้านการผลิตผักปลอดสารของอำเภอแม่ออน และศุนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน ได้สนับสนุนเชื้อราบิวเวอร์เรีย ไตรโคเดอร์มา เมธาไรเซียมในการกำจัดแมลงและโรคพืช  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่จากสำนักงานการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ไร่ปลูกฝัน ยังเปิดสวนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแก่ชุมชน สังคม และผู้สนใจ เข้าเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการเกษตร

กิจกรรมการผลิตของทางไร่ปลูกฝันมีดังนี้

          ผักในฤดูกาล ได้แก่ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บล็อกโคลี่ แครอทเรดิช

          ผักที่ผลิตทั้งปี ได้แก่ ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว กวางตุ้ง กลุ่มผลักสลัด โหระพา กระเพรา แตงกวา มะเขือเทศ มะเขือยาว มะเขือเปราะ พริก ผักโหม คะน้า

          ผลไม้ ได้แก่ ฝรั่งกิมจูสด มะละกอฮอนแลนด์  ทั้งปี แตงโม สตอเบอรรี่ แคพกู๊ดเบอรรี่ ตามฤดูกาล

          ไข่ไก่อารมณ์ดีผลิตทั้งปี

          การบริหารการผลิต ทางไร่เน้นการผลิตแบบตลาดนำการผลิต ทางฟาร์ม จะใช้การว่างแผนการผลิตให้ผักออกทุกสัปดาห์เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าปลีกและค้าส่งตามคำสั่งซื้อ เน้นการความคุมความปลอดภัยเป็นหลัก ทางไร่ปลูกฝัน มีนโยบายในการกำหนดราคาขายเองซึ่งประเมินราคาจากตลาดกลางและต้นทุนการผลิตของทางฟาร์มและวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

          วิธีการผลิต ทางไร่ใช้วิธีการผลิตพืชในรูปแบบแปลงหมุนเวียนเพื่อลดการเกิดโรคและแมลงสะสม โดยสลับพืชที่ปลูกหมุนเวียนไปมาในพื้นที่ การผลิตของทางฟาร์มเน้นการผลิตในมาตรฐาน GAP    กระบวนการผลิตพืชทุกชนิดจะมีการนับอายุเพื่อควบคุมคุณภาพทางกายภาพ ใช้วิธีการให้น้ำทางมินิสปริงเกอร์และน้ำหยด มีรอบการให้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยจากสารพิษทางฟาร์มเน้นการควบคุมโรคและแมลงโดยใช้เชื่อราและจุลินทรีย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มงานอารักขาพืช ทางสวนดำเนินการเพาะขยายเชื้อเอง หากมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชจะใช้หลักความปลอดภัยตามหลักวิชาการตามมาตรฐาน มีการจดบันทึกการผลิต

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการ่วมกับพันธมิตรในการจัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชนเชียงใหม่ไบโอฟู้ด” เพื่อผลิตสินค้าแปรรูปจากผลิตผลิตทางการเกษตร และช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อระบายสินค้าล้นตลาดและสินค้าตกเกรดนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยทางทีมได้ใช้หลักวิทยาศาสตร์ทางอาหารมาใช้ในการผลิตที่เป็นสูตรเฉพาะ ภายใต้แบรนด์ “ Mindgood” สินค้าที่ผลิตออกมาและจำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ มะม่วงดองแช่อิ่มโพรไบโอติก มะม่วงเจลโล่ ลำไยเจลโล่ น้ำหวานเข้มข้นจากผลไม้ ชา และผักผลไม้ดองต่างๆ

การตลาดและการขายทางไร่ปลูกฝันได้ทำการตลาดแบบตลาดนำการผลิต โดยเน้นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า โดนเน้นการวิเคราะห์ตลาดล่วงหน้า และการสำรวจความต้องการของผู้บริโภค จำหน่ายทั้งแบบปลีกและส่ง ทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์

          ตลาดออฟไลน์ : ตลาดเกษตรกรศาลากลางจังหวัดและบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์ จัดส่งร้านอาหารและโรงแรม จำหน่ายหน้าสวน ทั้งแบบปลีกและส่ง

          ตลาดออนไลน์ : เน้นการขายต้นกล้า พรรณไม้ และ สินค้าแปรรูปMindgood ส่วนพืชผักใช้ช่องทางนี้ในการประชาสมพันธ์และส่งเสริมการขาย ผ่านทาง Fadebookpageไร่ปลูกฝัน และ Chiang Mai bioFood

Leave a Reply

Your email address will not be published.