โรคใบไหม้ข้าว

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรคไหม้ข้าว เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ ประกอบกับ
ตอนกลางคืนมีความชื้นสูง กลางวันอากาศร้อน เป็นสภาวะที่เหมาะต่อการระบาดของโรคเพื่อป้องกันความรุนแรงของการระบาด และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
กับข้าว ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้น และสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ใกล้บ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.