ศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรธรรมชาติแม่ออน

นายอินสอน   สุริยงค์

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95-2022-08-30-100407.jpg
ที่อยู่ : 135 บ้านออนหลวย หมู่ที่ 6 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8842092

วิสัยทัศน์ : พัฒนาคน พัฒนาอาชีพ พัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนกินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวและชื่นชม  วัฒนธรรม ศิลปกรรม ขนบประเพณีของท้องถิ่น ทะนุบำรุงสิ่งแวดล้อม งดใช้สารเคมี ทุกคนสุขภาพดี ประเทศนี้อยู่รอด

เกียรติคุณที่ได้รับ

– พ.ศ. 2549 รางวัลบ้านพัฒนาตัวอย่าง ของสาธารณสุขตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

– พ.ศ. 2550 รางวัลครอบครัวตัวอย่างที่ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากอำเภอแม่ออน – พ.ศ. 2552 รางวัลเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์ จากสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

– พ.ศ. 2552 รางวัลครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 6 ด้านเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน  จากสำนักงาน เลขาธิการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

– พ.ศ. 2552 รางวัลเป็นเพชรราชภัฏ เพชรล้านนา สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดเชียงใหม่

– พ.ศ. 2552 รางวัลเป็นผู้ดำรงอยู่ในคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นตัวอย่างที่ดีภายใต้โครงการเมืองคนดีของกรมศาสนา จังหวัดเชียงใหม่

– พ.ศ. 2553 รางวัลได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่

– พ.ศ. 2553 รางวัลพ่อดีเด่นผู้เชิดชูและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทบอกรักพ่อที่ภูพิงค์ ของวุฒิสภา

– พ.ศ. 2554 รางวัลเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด สาขาเกษตรกรรม โดยหม่อมหลวง        ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

– พ.ศ. 2554 รางวัลเป็นครอบครัวร่มเย็น จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

– พ.ศ. 2554 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ สำหรับครูภูมิปัญญาไทยที่ใช้ภูมิธรรม ภูมิปัญญาพัฒนาสังคมของสำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

– พ.ศ. 2556 รางวัลชมเชย ผู้มีผลงานดีเด่นสาขาการศึกษานอกระบบ มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา      แสงมะลิ

– พ.ศ. 2556 รางวัลวิทยากรดีเด่นของ กศน. อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

– พ.ศ. 2556 รางวัลวิทยากรดีเด่นของ กศน. อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

– พ.ศ. 2561  ได้รับเลือกคัดสรรเป็นปราชญ์ของแผ่นดินด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดเชียงใหม่

– พ.ศ. 2561 รางวัลศูนย์การประมงชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

– พ.ศ. 2561 รางวัลบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561 สาขาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ ชนะเลิศอันดับที่ 1

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95-2022-08-30-100632.jpg

มีแนวคิดในการประกอบอาชีพ “นายอินสอน สุริยงค์ จากครูสู่เกษตรกร”

            นายอินสอน สุริยงค์ อดีตข้าราชการครูที่ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกร ทำไร่นาสวนผสม  ในพื้นที่ 18 ไร่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการที่เป็นลูกเกษตรกร ได้ช่วยพ่อแม่   ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็ก ทำให้มีใจรักในอาชีพเกษตรกร ในตอนรับราชการครูก็เลือกทำการเกษตรเป็นอาชีพเสริม โดยเลือกปลูกมะม่วง ลำไย และผลิตกล้าพันธุ์มะม่วง ลำไย พื้นที่ 80  ไร่ ในตำบลบ้านสหกรณ์ โดยทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวและ      ใช้สารเคมี มีการจ้างแรงงานวันละ 10 คน  จ่ายค่าแรงคนละ 40 บาทต่อวัน มีการกู้เงินจากธนาคารต่างๆ   ทั้งของรัฐบาลและเอกชน เพื่อใช้ลงทุน และซื้อที่ดินเพิ่ม การทำสวนระยะแรกเป็นไปด้วยดี แต่ระยะหลังเริ่มประสบกับปัญหาด้านสุขภาพ   เป็นภูมิแพ้ เป็นไซนัส ต้องเข้ารับผ่าตัด 4 – 5 ครั้ง และพบกับภาวะขาดทุนจึงเริ่มทยอยขายที่ดินเพื่อใช้หนี้  และเลิกทำสวนมะม่วง และลำไย จากนั้นน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพและการทำเกษตรกรรม หันมาทำเกษตรแบบผสมผสาน

โดยในศูนย์เรียนรู้มีองค์ความรู้ 6 ด้าน ดังนี้

               1. องค์ความรู้ด้านการเกษตร

 1.  การผลิตปุ๋ยหมักธรรมชาติ (โบกาฉิ)
  1.  การผลิตปุ๋ยหมักพืชสด
  2.  การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้
  3.  การผลิตน้ำหมักสมุนไพรสำหรับป้องกันโรค – แมลงศัตรูพืชในนาข้าว
  4.  การผลิตน้ำหมักกำจัดหอยเชอรี่
  5.  การผลิตน้ำหมักจากปลา
  6.  การผลิตฮอร์โมนไข่
  7.  การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะสดในครัวเรือน
  8.  การผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ป้องกันโรคและแมลงในพืช
  9. การทำสารสกัดชีวภาพจากหอยเชอรี่/ปู/ปลา
  10. การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ DMO (Development Micro – Organism) สำหรับพืช
  11. การทำจุลินทรีย์ก้อนสำหรับบำบัดน้ำเสีย
  12. การทำฮอร์โมนผลไม้
  13. เทคนิคการเพาะปลูกข้าวโดยการใช้จุลินทรีย์
  14. การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า
  15. นวัตกรรมการปลูกข้าวนอกนา
  16. การเพาะถั่วงอก
  17. การทำน้ำส้มควันไม้
  18. การผลิตไส้เดือนดิน
  19. การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน
  20. การเพาะเห็ดโดยการใช้จุลินทรีย์
  21. การขยายพันธุ์พืช

          2. องค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์

2.1 การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ DMO (Development Micro – Organism) สำหรับเลี้ยงสัตว์กินหญ้า

2.2 การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ DMO (Development Micro – Organism) สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีก

2.3 การน้ำหมักจุลินทรีย์ DMO (Development Micro – Organism) จากน้ำซาวข้าว

2.4 การเลี้ยงนกกระทาไข่

2.5 การเลี้ยงหมูวิธีเกษตรธรรมชาติ (หมูหลุม)

2.6 การผลิตอาหารหมูปลอดสาร

          3. องค์ความรู้ด้านการประมง

3.1 การเลี้ยงกบคอนโด

3.2 การเลี้ยงกบในถังซีเมนต์

3.3 การผลิตอาหารปลาดุกจากมูลนกกระทา

3.4 การผลิตอาหารปลาดุก (อัดเม็ดลอยน้ำ)

3.5 การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกขนาดเล็ก

3.6 การใช้จุลินทรีย์ในการเลี้ยงปลาแบบชีวภาพ

          4. องค์ความรู้ด้านการแปรรูปอาหาร

4.1 การผลิตซาลาเปานวดมือ

4.2 การทำลอดช่องกะทิ

4.3 การทำน้ำกะทิสดสำหรับทำขนม

4.4 การทำไข่เค็มพอกดินสูตรสมุนไพร

4.5 การทำไข่เค็มอินทรีย์

4.6 การทำเนื้อแดดเดียว

4.7 การทำหมูปิ้งนมสด

4.8 การทำหมูแผ่น

4.9 การทำหมูสวรรค์

4.10 การทำไส้กรอกอีสาน

4.11 การทำสูตรข้าวหมูแดง

4.12 การทำสูตรน้ำราดข้าวหมูแดง – หมูกรอบ

4.13 การทำจิ้นส้มหมู

4.14 การทำแคบหมู

4.15 การทำลูกชิ้นเนื้อ

4.16 การทำแหนมซี่โครงหมูอ่อน

          5. องค์ความรู้ด้านสมุนไพร

5.1 การผลิตสมุนไพรเพื่อการบรรเทาอาการเจ็บป่วย

5.2 การทำเจลแอลกอฮอล์สมุนไพรสำหรับฆ่าเชื้อโรค

5.3 การใช้สมุนไพรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว์ปีก

          6. องค์ความรู้ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์

6.1 การผลิตสบู่เหลวสมุนไพร

6.2 การผลิตน้ำยาทำความสะอาดจากพืชตระกูลส้ม

6.3 การผลิตน้ำยาปรับผ้านุ่ม

6.4 การผลิตถ่าน

6.5 การทำแชมพูสระผมสมุนไพรกำจัดกลิ่น

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95-2022-08-30-101609.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95-2022-08-30-101637.jpg

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนายอินสอน สุริยงค์

และศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรธรรมชาติแม่ออน

รายการลิ้งค์การเข้าถึง
เกษตรเพื่อชีวิต /พ่อพิมพ์เกษตรเพื่อชีวิตhttps://www.youtube.com/watch?v=qqYGG_TYSKs
รายการเกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชนhttps://www.youtube.com/watch?v=r6_cQuw1gI0
ครูผู้สร้างแนวคิดเกษตรอินทรีย์ อินสอน สุริยงค์https://www.youtube.com/watch?v=zdlJ-G9hf6Y
รายการเกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชนhttps://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=197645335537941
ครูภูมิปัญญาไทย ด้านเกษตรกรรม
เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน
http://www.thaiwisdom.org/teacherdetail/297
เปลี่ยนวิถีชีวิตจากเกษตรทุนนิยม สู่ความพอเพียง ด้วยเกษตรอินทรีย์ชีวภาพhttps://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_170558
หนังสือชุดเยือนถิ่นเพชรราชภัฏเพชรล้านนาhttp://www.culture.cmru.ac.th/web60/wp-content/uploads/book/visitpetchrajabhat/visitpetchrajabhat2.pdf
ครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรมhttp://sunti-apairach.com/teacher/profile/t6.pdf

Page Settings

สลับแผงควบคุม: Page Settings

Select Layout

 • หน้า
 • บล็อก

สถานะ และการมองเห็น

การมองเห็นเผยแพร่

เผยแพร่30 สิงหาคม 2022 10:15 น.ผู้เขียนmaeon23ย้ายไปถังขยะ

เทมเพลต

2 รุ่น

ลิงก์ถาวร

รูปประจำหน้า

about:blankแทนที่รูปภาพลบรูปประจำหน้า

เกริ่นนำ

การสนทนา

อนุญาตการแสดงความเห็น

คุณสมบัติหน้า

เปิดส่วนควบคุมการเผยแพร่

 • หน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.