วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แแกนิค

ความเป็นมาของกลุ่ม

ในอดีตที่ผ่านมาชุมชนแม่ทาเล็งเห็นว่าการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของชุมชน เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน และเริ่มมีการใช้สารเคมี สังคมเริ่มมีความเอาเปรียบกันพ่อค้าคนกลางหาผลประโยชน์จากชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น

พ.ศ.2529 มีการรวมกลุ่มจัดตั้งธนาคารข้าว และเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่ม ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ อีกทั้งทางกลุ่มได้มีการวิเคราะห์ตนเอง พบปัญหาต่างๆ ตระหนักถึงโทษของการทำการเกษตรแบบสารเคมี และได้เห็นถึงความสำคัญของการทำเกษตรแบบอินทรีย์ พร้อมหาเทคนิควิธีการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ที่ยั่งยืน จึงเกิดเป็นองค์ความรู้ในการทำการเกษตรยั่งยืนในปัจจุบัน

ภายหลังกลุ่มได้ยุติลงการดำเนินงานลง แต่มีผู้นำบางกลุ่มยังเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่ม จึงร่วมกันจัดตั้ง “สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด”

พ.ศ.2544 มีการจดทะเบียนสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย

พ.ศ.2557 มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค

กลุ่มคนรุ่นใหม่ และความยั่งยืนของกลุ่ม

ปัญหาสำคัญ คือ ลูกหลานของเกษตรกรเริ่มเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่ ทางกลุ่มจึงมีความตระหนักและได้เริ่มปลูกฝั่งจิตสำนึกรักบ้านเกิด รักการเกษตร เพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่กลับมาสู่บ้านเกิดของตนเอง และพัฒนาบ้านเกิดให้ดีขึ้นต่อไป

กลุ่มคนรุ่นใหม่แม่ทา จึงตั้งใจจะสืบสานพัฒนาชุมชนต่อจากรุ่นพ่อแม่ จึงได้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทา ออร์แกนิคขึ้น

เป้าหมายของกลุ่มคนรุ่นใหม่แม่ทา

เพื่อทำการตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เสริมสร้างความมั่นคง

สร้างศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่

พร้อมกับสร้างระบบตลาดที่เป็นธรรมต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของกลุ่ม

สืบสานพัฒนาและต่อยอดเกษตรอินทรีย์จากพ่อแม่ ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน

กิจกรรม

1.รวบรวมผลผลิตอินทรีย์เพื่อจำหน่ายในรูปแบบตลาดต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผักผลไม้ส่งตรงถึงบ้าน(CSA BOXES) และจำหน่ายผักออร์กานิคผ่านห้างสรรพสินค้าของกลุ่มเซ็นทรัล เป็นต้น

2.บริการรับฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ แยมผลไม้ตามฤดูกาล มะตูมอบแห้ง กระเจี๊ยบอบแห้ง ลำไยอบแห้ง มะเขือเทศราชินีอบแห้ง ถั่วลิสง งาดำ ผลไม้อบแห้งอื่นๆ ตามฤดูกาล เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.