เกษตรแม่ออน ร่วมประชุมรับรองข้อมูล จปฐ. ประจำปี2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอ
แม่ออน ร่วมประชุมรับรองข้อมูล จปฐ. ประจำปี2565 โดยมีนายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.