ไร่ปลูกฝัน

ไร่ปลูกฝัน : ไร่ปลูกฝันตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่ 10 ไร่ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย แปรรูป ผักผลไม้ปลอดสารพิษ กล้าผักสวนครัว ไม้กระถาง โดยนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและการดำเนินกิจการของทางฟาร์มโดยการแบ่งโซนพื้นที่กสิกรรมออกเป็น 4

Read more

ลำไยอินทรีย์ ของดีที่แม่ทา

ลำไยอินทรีย์ ของดีที่แม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดจำหน่ายโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค เป็นลำไยคุณภาพ 1 ปีมีครั้งเดียว!!! ที่ปลูกในพื้นที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์มานานกว่า 20 ปี ไม่มีการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต และเก็บสดใหม่ทุกรอบการจัดส่ง 5 กิโลกรัม 300 บาท (รวมส่งทั่วประเทศไทย) :

Read more

วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แแกนิค

ความเป็นมาของกลุ่ม ในอดีตที่ผ่านมาชุมชนแม่ทาเล็งเห็นว่าการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของชุมชน เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน และเริ่มมีการใช้สารเคมี สังคมเริ่มมีความเอาเปรียบกันพ่อค้าคนกลางหาผลประโยชน์จากชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น พ.ศ.2529 มีการรวมกลุ่มจัดตั้งธนาคารข้าว และเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่ม ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ อีกทั้งทางกลุ่มได้มีการวิเคราะห์ตนเอง พบปัญหาต่างๆ ตระหนักถึงโทษของการทำการเกษตรแบบสารเคมี และได้เห็นถึงความสำคัญของการทำเกษตรแบบอินทรีย์ พร้อมหาเทคนิควิธีการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ที่ยั่งยืน จึงเกิดเป็นองค์ความรู้ในการทำการเกษตรยั่งยืนในปัจจุบัน ภายหลังกลุ่มได้ยุติลงการดำเนินงานลง แต่มีผู้นำบางกลุ่มยังเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่ม จึงร่วมกันจัดตั้ง

Read more

เพลี้ยไฟ

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกช้าว ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือเพลี้ยไฟ เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และตกหนักบางพื้นที่ ประกอบกับสภาพอากาศมีความชื้นสูง เป็นสภาวะที่เหมาะต่อการระบาดของโรค เพื่อป้องกันความรุนแรงของการระบาดและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้าวดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้น และสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ใกล้บ้าน

Read more

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกช้าว ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และตกหนักบางพื้นที่ ประกอบกับสภาพอากาศมีความชื้นสูง เป็นสภาวะที่เหมาะต่อการระบาดของโรค เพื่อป้องกันความรุนแรงของการระบาด และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้าวน ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้น และสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ใกล้บ้าน

Read more

โรคขอบใบแห้ง

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกช้าว ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรคขอบใบแห้ง เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และตกหนักบางพื้นที่ประกอบกับสภาพอากาศมีความชื้นสูง เป็นสภาวะที่เหมาะต่อการระบาดของโรค เพื่อป้องกันความรุนแรงของการระบาด และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้าวน ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้น และสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ใกล้บ้าน

Read more

โรคใบไหม้ข้าว

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรคไหม้ข้าว เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ ประกอบกับตอนกลางคืนมีความชื้นสูง กลางวันอากาศร้อน เป็นสภาวะที่เหมาะต่อการระบาดของโรคเพื่อป้องกันความรุนแรงของการระบาด และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้าว ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้น และสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ใกล้บ้าน

Read more

ศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรธรรมชาติแม่ออน

นายอินสอน   สุริยงค์ วิสัยทัศน์ : พัฒนาคน พัฒนาอาชีพ พัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนกินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวและชื่นชม  วัฒนธรรม ศิลปกรรม ขนบประเพณีของท้องถิ่น ทะนุบำรุงสิ่งแวดล้อม งดใช้สารเคมี ทุกคนสุขภาพดี ประเทศนี้อยู่รอด เกียรติคุณที่ได้รับ – พ.ศ.

Read more

เกษตรแม่ออน ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสงกรานต์ ราชธานี ปลัดอาวุธโส อำเภอแแม่ออน พร้อมด้วย นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน และ นางสาวอริศรา มหาวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับ

Read more

เกษตรแม่ออน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามดำเนินงานกองทุนพัฒานบทบาทสตรีอำเภอแม่ออน

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามดำเนินงานกองทุนพัฒานบทบาทสตรีอำเภอแม่ออน โดยมีนายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Read more