แผนพัฒนาการเกษตร

แผนพัฒนาการเกษตรอำเภอแม่ออน ฉบับทบทวน ปี 2565

ตามแนวนางการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ระดับอำเภอ/ตำบล ปี 2562 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่