ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ศพก. หลัก อำเภอแม่ออน

ศพก.เครือข่ายอำเภอแม่ออน มีทั้งหมด 10 ศูนย์