ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนออนเหนือ อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่

ความเป็นมาของศูนย์

         จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2563  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนและใกล้เคียงให้สามารถจัดการดินและใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ แรกเริ่มจัดตั้งมีสมาชิก จำนวน 20 คน ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน  32 คน

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนออนเหนือ    

1. เพื่อเป็นเครือข่ายด้านดินและปุ๋ยของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน กรมส่งเสริมการเกษตร

    2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยของชุมชน

3. เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

สถานที่จัดตั้ง

หมู่ที่ 10 บ้านแม่ป่าขาง  ตำบลออนเหนืออำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่     

พิกัดที่ตั้ง  X : 528272 Y : 2078455

ประธานศูนย์ฯ  นายทองคำ  ศรียาบ

โทรศัพท์  086-9165949

ชนิดพืชหลัก  ข้าว