ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่

ความเป็นมาของศูนย์

          ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดตั้งขึ้น     ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช เพื่อใช้ในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการศัตรูพืชให้เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนออนเหนือ

          1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสมาชิกศูนย์ให้มีความรู้สามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง

          2. เพื่อให้สมาชิกศูนย์สามารถผลิตเชื้อจุลินทรีย์ใช้ควบคุมศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง

3. เพื่อให้สมาชิกศูนย์สามารถดำเนินการป้องกันและสามารถรับมือกับภัยด้านศัตรูพืช ที่สร้างความ  เสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตร

          4. เพื่อให้บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรที่สนใจและชุมชน

สถานที่จัดตั้ง

พิกัดที่ตั้ง  X : 528272 Y : 2078455

ประธานศูนย์ฯ  นายทองคำ  ศรียาบ

โทรศัพท์  086-9165949

ชนิดพืชหลัก  ข้าว