ประวัติสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน

สืบเนื่องจากมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งกิ่งอำเภอแม่ออน แยกออกจากอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ปี พ.ศ. 2547 มีผลให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการของอำเภอสันกำแพงต้องแยกออกมาตั้งเป็นสำนักงานกิ่งอำเภอ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอแม่ออน ตอนย้ายสำนักงานมาครั้งแรกตั้งอยู่บนที่ว่าการกิ่งอำเภอแม่ออน และต่อมาได้ย้ายสำนักนักงานมาขอใช้สถานที่ของอาหารแปรรูปฯ บริเวณสามแยกทางเข้าน้ำพุร้อนสันกำแพง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ กิ่งอำเภอแม่ออน อยู่ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอแม่ออน ประมาณ 4 กิโลเมตร

สาเหตุที่ย้ายมาจากที่ว่าการกิ่งอำเภอเนื่องจากอาคารสถานที่คับแคบไม่สะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการบริการประชาชนและติดต่อราชการฯ และตั้งเป็นสำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอแม่ออน
เป็นเวลาประมาณ 13 ปี จนกระทั้งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจากกิ่งอำเภอแม่ออนเป็นอำเภอแม่ออน จากกิ่งอำเภอ 81 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งมีผลทำให้สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอแม่ออนยกฐานะเป็นสำนักงานเกษตรอำเภอตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

อำเภอแม่ออน อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออก ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1006 (เชียงใหม่ – สันกำแพง – ออนหลวย) คิดเป็นระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร และตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1317 (เชียงใหม่ – บ้านสหกรณ์) เป็นระยะทางยาวประมาณ 29 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 492.83 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 30,2628.25 ไร่

ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ห้วยทรายสันเขาเป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแม่ทา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และอำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองปาน และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลออนใต้ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง และ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของกิ่งอำเภอแม่ออน เป็นที่ราบและพื้นที่ภูเขา

พื้นที่ราบ ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนกลางของกิ่งอำเภอ และอยู่ในระดับความสูงประมาณ 300 เมตร ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยบริเวณลำแม่น้ำออน ประกอบไปด้วย ตำบลออนเหนือ (บางส่วน) ตำบลออนกลาง

พื้นที่ภูเขา อยู่บริเวณทางทิศตะวันออกของกิ่งอำเภอ ประกอบไปด้วยทิวเขาเรียงขนานกันไป ตามแนวทิศเหนือ – ใต้มียอดเขาสูงประมาณ 1,700 เมตร ระหว่างภูเขาเป็นพื้นราบ เชิงเขาและที่ราบลุ่ม สันเขาส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง ระดับ จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบล ประกอบด้วย ตำบลออนเหนือ (ส่วนบนเป็นต้น กำเนิดของแม่น้ำออน และน้ำแม่ทา) ตำบลห้วยแก้ว (ต้นกำเนิดน้ำแม่ลาย) ตำบลทา เหนือ และตำบลบ้านสหกรณ์

การประกอบอาชีพ

เลี้ยงโคนม
ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
เพาะเห็ดหอม
ปลูกชา