บุคลากร

นางสาวพีรดี เหมวิรัช
เกษตรอำเภอแม่ออน
นางอริศรา มหาวงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
รับผิดชอบ : ตำบลบ้านสหกรณ์
และตำบลห้วยแก้ว
นางสาวธิดารัตน์ ไชยมงคล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กลุ่มงานอารักขาพืช
รับผิดชอบ : ตำบลออนเหนือ
และตำบลทาเหนือ
นางสาวณัฐกาล ฉันทะกิจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
และงานประชาสัมพันธ์
รับผิดชอบ : ตำบลแม่ทา
นางสาวจุฑานาฏ วงศ์สาม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
รับผิดชอบ : ตำบลออนกลาง
นายศาสตราศิลป์ ปาคำน้อย
เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบ : งานธุรการ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุสำนักงาน