กลุ่มยุวเกษตรกร

รายชื่อกลุ่มยุวเกษตรกร อำเภอแม่ออน ได้แก่

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดตั้งเมื่อ 15 มกราคม 2564